Informácie pre dotknuté osoby

podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) ďalej len „GDPR“ a podľa zákona č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej len „zákon“

1. Obchodné meno: PRO FEMINA s.r.o.,

2. Sídlo: Tabaková 6, 811 07 Bratislava
IČO: 35 909 510,
Kontaktné údaje: tel.: 0903 53 63 43, email: gyn.sestricka@gmail.com (ďalej len “Prevádzkovateľ) v informačných systémoch a pri výkone svojej činnosti spracúva osobné údaje fyzických osôb, a to:
a) pacientov a klientov Prevádzkovateľa
b) ich zákonných zástupcov a splnomocnených zástupcov
c) zmluvných partnerov, ktorými sú fyzické osoby
d) zamestnancov zmluvných partnerov
(ďalej len „dotknutá osoba“)

Prevádzkovateľ poskytuje dotknutým osobám podľa GDPR a zákona nasledovné informácie, ktoré sa týkajú podmienok spracúvania ich osobných údajov v Informačných systémoch Prevádzkovateľa, ako aj informácie o právach, ktoré dotknutým osobám prislúchajú.

3. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na účely:
a) poskytovania zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
b) zmluvnej agendy
c) vzdelávania

4. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na základe právnych základov, ktorými sú:
a) pri účele uvedenom v bode 2 písm. a) osobitné právne predpisy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR najmä: zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou, zákon č. 153/2013 Z.z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme
b) pri účele uvedenom v bode 2 písm. b) plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR
c) pri účele uvedenom v bode 2 písm. c) plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR

5. Prevádzkovateľ je povinný aj oprávnený poskytovať osobné údaje dotknutých osôb príjemcom, najmä Národnému centru zdravotníckych informácií, osobám vymenovaných v § 24 ods. 4 a § 25 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z.z., zmluvným partnerom Prevádzkovateľa s ktorými má Prevádzkovateľ uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov

6. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú:
a) zdravotnú dokumentáciu dotknutých osôb uchováva Prevádzkovateľ 20 rokov v zmysle zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
b) účtovné a daňové doklady sú archivované 10 rokov po roku, ktorého sa týkajú
c) zmluvy a k ním prislúchajúca zmluvná dokumentácia sú archivované 10 rokov od skončenia a vysporiadania všetkých nárokov
Osobitné predpisy môžu pre jednotlivé účely určiť inú archivačnú dobu.

7. Pri spracúvaní osobných údajov má dotknutá osoba nasledovné práva:
a) Právo na informácie o spracúvaní osobných údajov a na prístup k osobných údajom
b) Právo na opravu
c) Právo na výmaz, byť zabudnutý
d) Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
e) Právo na prenos osobných údajov
f) Právo namietať
g) Právo namietať automatizované rozhodovanie vrátane profilovania
h) Právo súhlas odvolať
i) Právo podať sťažnosť alebo podnet na Úrad na ochranu osobných údajov SR

Uplatnenie týchto práv môže byť viazané na splnenie podmienok, ktoré sú definované GDPR a zákonom.

Poskytovanie osobných údajov dotknutou osobou za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, je zákonnou požiadavkou. Následkom neposkytnutia osobných údajov môže byť odmietnutie poskytnutia zdravotnej starostlivosti.

Na účely uzatvorenia a realizácie zmluvy je poskytnutie osobných údajov dobrovoľné, avšak poskytnutie osobných údajov je nevyhnuté, bez údajov nie je možné zmluvu uzavrieť ani ju zrealizovať. Ak dotknutá osoba poskytla svoj súhlas so spracovaním jej osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov dotknutej osoby pred jeho odvolaním.

Prevádzkovateľ Vám ako dotknutej osobe týmto poskytol informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov a poučil Vás o Vašich právach vzťahujúcich sa k ochrane Vašich osobných údajov v rozsahu stanovenom príslušnými právnymi predpismi.

Prevádzkovateľ je oprávnený meniť, dopĺňať, aktualizovať túto informáciu pre dotknuté osoby.

V Bratislave, dňa 21.05.2018

Prevádzkovateľ: PRO FEMINA s.r.o.